UUSI!
Arvostamme aikaasi.
Open MenuTuoteryhmät0Open CartOpen Search
search
Asetukset
Verkkosivusto (maa)
Toimitusmaa
kieli
0
Ostoskorisi on tyhjäLisää ostoskoriin tuote tai
siiry verkkokauppaan →
Kirjaudu
Luo tili
searchHae

Stokkerin yleiset ehdot

04.06 2019 10:14

1. KÄSITTEET 

1.1. Stokker on Stokker OY (Osakeyhtiö Stokker). 

1.2. Asiakas on luonnollinen tai oikeudellinen henkilö, joka on tehnyt sopimuksen Stokkerin kanssa. 

1.3. Osapuoli/osapuolet on/ovat yhdessä tai erikseen Stokker ja Asiakas. 

1.4. Yleisehdot ovat Stokkerin Yleisehdot. 

1.5. Erikoisehdot ovat Stokkerin ja asiakkaan välillä tehtyjen tavaroiden ja/tai palveluiden myyntiin liittyvät sopimukset (esim. yhteistyösopimus, osto-/myyntisopimus, huoltosopimus, käyttösopimus, takuuehdot jne.). 

1.6. Sopimus koostuu Yleisehdoista ja Erikoisehdoista. 
 

2. YLEISET SÄÄNNÖKSET 

2.1. Stokkerin ja sen kanssa Sopimuksen solmineen Asiakkaan väliseen suhteeseen sovelletaan Stokkerin Yleisehtoja, jotka Erikoisehtojen kanssa muodostavat yhteisen Sopimuksen. 

2.2. Asiakkaan tai Asiakkaan valtuuttamien henkilöiden kanssa voidaan sopia Erikoisehdoista sähköpostitse, sähköisesti lähetetyllä viestillä tai muulla toistettavaa välinettä käyttäen. 

2.3. Jos jokin Yleisehdoista on ristiriidassa osapuolten hyväksymien Erikoisehtojen kanssa, sovelletaan Erikoisehtoja. 


3. ASIAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 

3.1. Asiakkaalla on oikeus ostaa ja valtuuttaa muita henkilöitä ostamaan Stokkerilta tavaroita ja palveluja. 

3.2. Asiakkaalta, hänen edustajaltaan tai hänen valtuuttamaltaan henkilöltä voidaan vaatia henkilöllisyystodistuksen esittämistä Stokkerille. 

3.3. Asiakkaalla on oikeus vaatia milloin tahansa luettelo valtuuttamistaan henkilöistä ja peruuttaa näille henkilöille antamansa valtuudet. 

3.4. Asiakkaalla on oikeus ostaa tavaroita tai palveluja yhteistyösopimuksessa määritellyn luottorajan rajoissa. 

3.5. Asiakas vastaa kaikista itsensä ja valtuuttamiensa edustajien tekemistä kaupoista. 

3.6. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Stokkerille kaikista Sopimuksen tietojen muuttumisesta ja/tai muuttamisesta viiden (5) päivän kuluessa. 

3.7. Asiakas sitoutuu maksamaan Stokkerin hänelle lähettämät laskut kussakin laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Jos laskussa ei ole ilmoitettu tavaroiden tai palvelujen eräpäivää, asiakas sitoutuu maksamaan tavaroista tai palveluista viimeistään tavaroiden tai palvelujen vastaanottamisen yhteydessä. 
 

4. STOKKERIN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 

4.1. Stokker on velvollinen mitätöimään Asiakkaan edustajan valtuutuksen, jos Asiakas ilmoittaa siitä kirjallisesti. 

4.2. Stokker toimittaa asiakkaalle ajankohtaisia tietoja tavaroiden tai palvelujen käytöstä. 

4.3. Stokker takaa, että sen toimittamat tavarat ovat valmistajan teknisten eritelmien ja teknisten vaatimusten mukaisia. 

4.4. Stokkerilla on oikeus olla toimittamatta Asiakkaalle tavaroita tai palveluja, jos Asiakas on velkaa Stokkerille. 

4.5. Stokkerilla on oikeus peruuttaa Asiakkaalle myöntämänsä maksuaika ja luottoraja, jos Stokker epäilee Asiakkaan maksukykyä. 

4.6. Stokkerilla on oikeus muuttaa hinnastoa ilman ennakkoilmoitusta asiakkaalle. 

4.7. Stokkerilla on oikeus pyytää Asiakkaalta palautetta sähköpostitse tai puhelimitse selvittääkseen Asiakkaan tyytyväisyyttä tarjotusta palvelusta. 

4.8. Stokker sitoutuu pitämään kaikki Asiakkaaseen liittyvät tiedot luottamuksellisina ja käyttämään niitä niissä rajoissa ja siinä määrin, kuin se on tarpeen laitteiden myynnin tai palveluiden tarjoamisen kannalta. Henkilötietoja käsiteltäessä Stokker noudattaa tietosuojakäytäntöä, joka löytyy osoitteesta www.stokker.fi. Stokker sitoutuu varmistamaan tietokannan turvallisuuden ja estämään luvattomien henkilöiden pääsyn siihen. 

4.9. Stokker ei korvaa mitään Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle syntyneitä välillisiä vahinkoja. 
 

5. TAVARAN TAI TYÖN LUOVUTUS. OMISTUSOIKEUDEN JA RISKIN SIIRTO 

5.1. Jos Sopimuksen tarkoitus on tavaran tai työn luovutus, tavara tai työ, luovutetaan se Erikoisehtojen tai Stokkerin toimitusprosessin mukaisissa olosuhteissa ja paikassa. 

5.2. Jos tavaran tai työn toimitusaika ei ole Sopimuksessa määritelty, Stokker määrittelee sen ja ilmoittaa Asiakkaalle luovutuksen ajankohdasta viisi (5) päivää etukäteen. 

5.3. Sopimuksen tekemisellä oletetaan, että Asiakas solmii Sopimuksen liike- tai ammattitoiminnassaan. Asiakkaan on välittömästi tarkistettava itse tavara tai työ, tai järjestettävä niiden tarkistus, kun hän vastaanottaa Sopimuksen kohteena olevan tavaran tai työn. 

5.4. Jos tavara tai työ ei vastaa Sopimuksen ehtoja, Asiakkaan on ilmoitettava tästä Stokkerille välittömästi ja annettava riittävän tarkka kuvaus tavaran tai työn epäyhdenmukaisuudesta. 

5.5. Jos Asiakas on ilmoittanut Stokkerille sopimuksen määräysten mukaisesti kaikista tavaran tai työn puutteista, Stokker sitoutuu korjaamaan tavaran tai työn Sopimuksen ehtojen mukaisiksi kohtuullisessa ajassa. 

5.6. Myydyn tavaran omistusoikeus sekä suoritetun työn omistusoikeus siirtyy Stokkerilta Asiakkaalle sen jälkeen, kun Stokkerin Asiakkaalle toimittama lasku tavarasta tai työstä on maksettu kokonaisuudessaan. 

5.7. Riski tavaran tai työn menetyksestä, häviämisestä, käyttökelvottomaksi muuttumisesta tai pilaantumisesta siirtyy Stokkerilta Asiakkaalle sen jälkeen, kun tavara tai työ on luovutettu Asiakkaalle, tai siitä hetkestä, kun tavara tai työ katsotaan toimitetuksi Asiakkaalle. 

5.8. Jos Asiakas ei näytä vastaanottavan oston, myynnin, huollon tai korjauksen kohteena olevaa tavaraa Sopimuksen voimassaoloaikana, niin Stokker on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle velvollisuudesta ottaa tavara vastaan ja antaa Asiakkaalle Yleisehtojen kohdan 9.2. edellyttämää lisäaikaa tavaran vastaanottamiseksi. 
 

6. STOKKERIN SUORITTAMAT HUOLLOT JA KORJAUKSET 

6.1. Korjauksen yhteydessä Stokker korjaa Asiakkaan laitteessa havaitut ja Asiakkaan ilmoittamat ja huoltotilauksessa mainitut viat ja puutteet. 

6.2. Huolto tarkoittaa säännöllistä ennaltaehkäisevää työtä, jolla varmistetaan laitteen pitkäaikainen käyttö valmistajan käsikirjan tai huoltokirjan mukaisesti. 

6.3. Laitteiden uudelleenrakentamista tai vaihtoa ei pidetä huoltona. 

6.4. Stokker voi periä maksun korjausarvion laatimisesta sovellettavan hinnaston mukaisesti. Korjausarvio ei sido Stokkeria, mutta Stokker ei saa poiketa merkittävästi siitä. 

6.5. Huolto- tai korjaustöiden siirtämiseen sovelletaan Yleisehtojen kohdan 5. määräyksiä. Jos laitteen korjausta tai huoltoa varten ei ole mahdollista määrittää työn lopullista toimituspäivää, määritetään Erikoisehdoissa mainittu esiintyneen vian tai puutteen toimituksen määräaika. Työn luovuttamisen määräaika ilmoitetaan Asiakkaalle virheen tai puutteen määrittämisen määräaikana. 

6.6. Huollon tai korjauksen kohteena olevan työn suorittamista varten käyttää Stokker omia materiaaliaan. 

6.7. Stokkerin suorittaman huollon tai korjauksen aikana havaittujen muiden vikojen ja puutteiden korjaaminen järjestetään sen jälkeen, kun Asiakkaan kanssa on solmittu vastaavan sisältöinen sopimus. 

6.8. Stokker sitoutuu kirjaamaan huoltokirjaan huollon aikana tehdyt työt, jos Asiakas on toimittanut huoltokirjan Stokkerille. 
 

7. STOKKERIN TAVAROIDEN KÄYTTÖ 

7.1. Käyttösopimuksen ehtojen mukaisesti Stokker sitoutuu toimittamaan Asiakkaalle Stokkerin omistamia tavaroita, ja Asiakas sitoutuu maksamaan Stokkerille siitä maksun (käyttömaksun). 

7.2. Käytettäväksi annettujen tavaroiden luovuttamiseen ja palauttamiseen sovelletaan Yleisehtojen kohdan 5. määräyksiä, ellei käyttöoikeussopimuksessa toisin säädetä. 

7.3. Sopimuksen päätettyään tai purettuaan Asiakas sitoutuu toimittamaan käytettäväksi annetun tavaran omalla kustannuksellaan Stokkerin sijaintipaikkaan. 

7.4. Stokker ei ole vastuussa Asiakkaalle mistään vahingosta, joka aiheutuu Asiakkaalle Stokkerin laitteiden käytöstä kolmansille osapuolille aiheutuneiden vahinkojen vuoksi. 
 

8. TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN LAATU JA TAKUU 

8.1. Tuotteiden tai palveluiden takuun voimassaoloajasta säädetään Erikoisehdoissa. 

8.2. Takuuaika alkaa tavaroiden tai palveluiden luovutuksesta Asiakkaalle. Jos takuuvaatimus hyväksytään, korjaus tapahtuu mahdollisimman pian. Stokker ei korvaa tulonmenetystä laitteen korjauksen aikana eikä laitteen kuljetuskustannuksia. 

8.3. Laitteen kaikki osat takuuaikana korvataan maksutta, jos ne ovat vahingoittuneet materiaalin, rakenteen tai kokoonpanovirheiden vuoksi. Takuu ei kata laitteen osia, jotka ovat tulleet käyttökelvottomiksi luonnollisen kulumisen tai sääntöjen vastaisen käytön vuoksi. 

8.4. Takuuehtoja ei sovelleta, jos vika johtuu tuotteen virheellisestä käytöstä, riittämättömästä kunnossapidosta, ulkoisen ympäristön muutoksista ja vaikutuksista (kosteus, lämpö, luonnollinen kuluminen jne.), eikä takuu kata myöskään onnettomuuden tai vandalismin aiheuttamia kustannuksia. Ennen kaikkea takuu ei ole voimassa, jos Asiakas ei ole noudattanut valmistajan käyttöohjeita eikä valmistajan myyntitakuuta koskevia ehtoja. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta ei ole huollettu huoltokirjan tai käyttöohjeen mukaisesti, eikä myöskään silloin, kun Asiakas ei ole noudattanut Yleisehtojen kohtien 8.5., 8.6. ja 8.7. vaatimuksia. 

8.5. Heti, kun laitteen toiminnassa on huomattu häiriö, tulee laitteen käyttö keskeyttää ja ottaa yhteyttä Stokkeriin. 

8.6. Jotta takuuvaatimus täytettäisiin, laite on esitettävä Stokkerille siinä kunnossa, jossa se oli takuuvaatimuksen tekemishetkellä. 

8.7. Laitetta saa korjata vain Stokkerilla, pois lukien tapaukset, kun se ei ole mahdollista laitteen erikoisuuden vuoksi. 

8.8. Stokkerilla on oikeus periä vianetsinnästä hinnaston mukainen maksu. 
 

9. VASTUU 

9.1. Jos Asiakkaan maksu sopimuksen kohteena olevasta tavarasta tai työstä myöhästyy eräpäivästä, Stokkerilla on oikeus vaatia kahden kymmenesosaprosentin (0,2) sakkoa Sopimuksessa mainitusta määrästä jokaisesta maksun viivästyspäivästä. 

9.2. Jos Asiakas peruuttaa tilauksensa tai ei nouda tilattua tavaraa sen jälkeen, kun Stokker on antanut tavaran vastaanottoon vähintään neljäntoista (14) päivän lisäaikaa, Stokkerilla on oikeus peruuttaa sopimus ja vaatia Asiakkaalta sopimussakkoa, joka on viisikymmentä (50) prosenttia tilattujen tuotteiden hinnasta. Stokkerilla on oikeus myydä vianetsinnän, huollon tai korjauksen kohteena oleva Asiakkaan omistama tavara Asiakkaan suorittamatta jääneiden velvoitteiden korvaamiseksi sen jälkeen, kun se on antanut Asiakkaalle kahden (2) kuukauden lisäaikaa tavaran vastaanottamiseksi. Tavaroiden myynnin jälkeen jäljellä oleva summa palautetaan Asiakkaalle. 

9.3. Siitä ajasta, jona Stokker on velvollinen säilyttämään Asiakkaan tavaroita sen jälkeen, kun tavaroiden vastaanottamista varten on annettu lisäaikaa, Asiakkaan on maksettava Stokkerille säilytysmaksu hinnaston mukaisesti. 
 

10. RIITOJEN RATKAISU 

10.1. Kun Asiakkaan ja Stokkerin välillä syntyy riitoja, Asiakkaan ja Stokkerin on pyrittävä ratkaisemaan ne neuvotteluteitse. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riita ratkaistaan Vantaan käräjäoikeudessa.  

10.2. Riita ratkaistaan myös Vantaan käräjäoikeudessa, jos Asiakas lähtee asumaan ulkomaille Stokkerin kanssa tehdyn Sopimuksen solmimisen jälkeen tai jos hän siirtää sinne kotipaikkansa tai jos hänen asuin- tai toimipaikastaan ei ole tietoa hakemuksen jättämishetkellä. 
 

11. YLIVOIMAINEN ESTE 

11.1. Ylivoimaiseksi esteeksi (force majeure) on katsottava Osapuolista riippumaton ennakoimaton tilanne, kuten sota, luonnonkatastrofi, vienti- ja tuontikielto, pandemia jne., joka estää tai tekee mahdottomaksi Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisen. 

11.2. Ylivoimaisen esteen sattuessa Osapuolet ilmoittavat asiasta toiselle Osapuolelle välittömästi. Osapuolet siirtävät sopimuksessa määrättyjen velvoitteiden täyttämisen määräajat siihen saakka, kun kohdassa 11.1. tarkoitetut olosuhteet kestävät. 

11.3. Ylivoimaisen esteen sattuessa ja muissa laissa säädetyissä tapauksissa Sopimuksen noudattamatta jättämisestä ei rangaista. 
 

12. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, MUUTTAMINEN, PÄÄTTYMINEN 

12.1. Sopimus tulee voimaan heti sen allekirjoittamisen jälkeen. 

12.2. Ellei Erikoisehdoissa toisin säädetä, sopimus on voimassa kuluvan vuoden loppuun asti. Sopimusta jatketaan automaattisesti seuraavaksi vuodeksi edellyttäen, että kumpikaan Osapuoli ei ilmoita toiselle Osapuolelle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen sopimuksen päättymistä, että se haluaa irtisanoa Sopimuksen. 

12.3. Sopimus on laadittava kahtena samanlaisena kappaleena, joista kummallakin on sama oikeudellinen voima, yksi kummallekin Osapuolelle. 

12.4. Yleis- ja Erikoisehtojen muutokset voidaan tehdä Stokkerin ja Asiakkaan yhteisellä sopimuksella, lukuun ottamatta Yleisehtojen kohdan 4.5. edellyttämää Stokkerin oikeutta peruuttaa yksipuolisesti Asiakkaan maksuehtoja ja luottorajaa sekä Asiakkaan oikeutta peruuttaa antamansa valtuutus Yleisehtojen kohdan 3.3. mukaisesti. 

12.5. Sopimuksen yksipuolinen irtisanominen on sallittua vain laissa nimenomaisesti säädetyissä tapauksissa. 

12.6. Samojen Osapuolten solmittua uuden yhteistyösopimuksen ja sen voimaan tultua edellinen Stokkerin ja Asiakkaan välinen yhteistyösopimus katsotaan päättyneeksi. Uuden yhteistyösopimuksen tekeminen ei vaikuta ennen uutta yhteistyösopimusta Asiakkaan kanssa solmittujen osto- ja myyntisopimusten, huoltosopimusten, käyttöoikeussopimusten tai muiden yhteistyösopimusten voimassaoloon tai ehtoihin eikä uusi yhteistyösopimus vaikuta takautuvasti Asiakkaan ostamien tavaroiden takuuehtoihin. Stokkerin nykyiset Yleisehdot ovat olennainen osa uutta yhteistyösopimusta. 
 

13. OSAPUOLTEN VÄLINEN VIESTINTÄ 

13.1. Yhden Osapuolen viestit katsotaan toisen osapuolen vastaanottamiksi, jos ne on lähetetty sähköpostitse Sopimuksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen ja 1 työpäivä on kulunut lähetyspäivästä tai ne on lähetetty kirjattuna kirjeenä Sopimuksessa mainittuun osoitteeseen ja viisi (5) päivää on kulunut rekisteröidyn kirjeen lähettämisestä riippumatta siitä, onko toinen Osapuoli hyväksynyt kirjatun kirjeen vastaanotetuksi tai ei. 

 
 
Stokker on Suomessa ja Baltiassa toimiva ammattilaisten suosima työkalujen ja koneiden myynti- ja huoltoliike
 
  • Asiakaspalvelu M-P 10.00-15.00
 
 
 
 
Tilaa uutiskirjeemme. Saat tietoa parhaista tarjouksista ja ajankohtaisista tuotejulkaisuista ensimmäisten joukossa.
 
 
Tiestikö, että 92 asiakasta sadasta suosittelisi Stokkeria ystävälleen tai kollegalleen?
Ära vajuta
Kirjaudu
Sähköposti
Facebook/Google
Unohditko salasanasi?

Sulla ei ole vielä asiakastiliä? →Luo tili.
snow20
Stokker käyttää verkkosivustolla evästeitä, että palvelumme toimisivat toivotulla tavalla ja sivut olisivat sinulle kiinnostavia. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Jos haluat kieltäytyä evästeistä, muuta laitteesi verkkoselaimen asetuksia ja poista tallennetut evästeet.
Vaihda asetuksia
Hyväksyn